Všeobecné obchodní podmínky

  1. Řidičský průkaz sk. B, případně sk. E (při pronájmu brzděného přívěsu s celkovou hmotností soupravy přesahující 3 500 kg).
  2. Občanský průkaz nebo pas. Podmínkou je ale vždy doklad prokazující bydliště na území České nebo Slovenské republiky. Nelze půjčovat osobám s adresou na obecním nebo městském úřadě.
  3. Vratná kauce 10 000,- Kč
    Kauce je vrácena ihned při vrácení vozidla.
  4. Smlouva  o pronájmu je vždy uzavřena s fyzickou osobou, faktura nebo pokladní doklad je vystaven dle požadavku zákazníka na fyzickou osobu nebo subjekt s IČ.

 

Platební možnosti

  1. V hotovosti při podpisu smlouvy.
  2. Bankovním převodem na základě vystavené faktury se splatností - pouze pro ověřené zákazníky.
  3. V kanceláři nelze přijímat platební karty.

Přečtěte si, prosím ...

Vzor smlouvy - platné od 1. 1. 2023

Smlouva o pronájmu přívěsného vozíku

 

Pronajímatel:   Rekaty Rent Group s.r.o. Rybova 159 Rožmitál pod Třemšínem 26242 ič:19459688 dič.19459688

nejsme plátci dph!!!

a

Nájemce: ...........................................,…………………………………… bytem...........................................................................................................

průkaz totožnosti: .............................................telefon: ............................

 

uzavírají tuto nájemní smlouvu

 

1.) Předmět smlouvy:  Pronajímatel ponechává nájemci do dočasného používání

nákladní přívěsný vozík tov. značky…NIEWIADOW BR2 14A 27A27V…………winSZRBR2000L0010119…………………………………

SPZ: 7P53929……………………………….

 

2.) Doba pronájmu:

datum a čas vypůjčení:………………………………

domluvený termín vrácení:………………………….

 

3.) Sjednané nájemné: …………………………….

 

4.) Další ujednání: Nedílnou součástí této smlouvy jsou podmínky pronájmu uvedené

na zadní straně smlouvy, na nichž se smluvní strany dohodly a jejichž závaznost podpisem této smlouvy potvrzují.

 

5.) Závěrečné ustanovení: Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, stejného znění, každá ze smluvních stran obdržela po jednom z nich.

 

 

Dne….. ...............

 

 

Za pronajímatele: ……………………….                                   Za nájemce:…………………………….

 

 

 

 

PODMÍNKY PRONÁJMU PŘÍVĚSU

 

1. Přívěs se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Zákazník je povinen prokázat svojí totožnost platným občanským průkazem (eventuelně řidičským průkazem či pasem).

2. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník /organizace/ podpisem /razítkem/ a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu resp. pasu .

3. Přívěsy je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnícím řidičský průkaz.

4. Půjčovna potvrzuje ,že přívěs je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel .

5. Časová sazba je stanovena za každých 24 hodin.

6. Záloha při zapůjčení vleku je stanovena na 10 000,-Kč. Tato záloha je vrácena zákazníkovi při předání funkčního a nepoškozeného vleku.

7. Při prodlení s vrácením vleku nejdéle o 5 dní bude přívěs odebrán s možnou účastí Policie ČR a kromě denní sazby bude účtována pokuta 1000Kč za každý započatý den.

8. Nákladní přívěsy jsou pojištěny, za veškeré škody na přívěsu nebo odcizení zodpovídá zákazník.

9. Zákazník svým podpisem potvrzuje,že:

- přívěs převzal v řádném technickém stavu

- přívěs bude používán v souladu se svým určením /tzn.zákazník. nebude úmyslně přívěs ničit, používat v těžkém terénu , montovat na přívěs přídavná zařízení, dělat úpravy , odstraňovat nápisy , přetěžovat jej apod./

10. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs.

11. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušení podmínek půjčovny a je povinen půjčovně uhradit případnou vzniklou škodu.

12. Za silně znečištěný přívěs zvenčí se sjednává zvláštní poplatek ve výši 1000Kč

13. Proražené a jinak poškozené pneumatiky hradí zákazník.

14. Při poruše přívěsu je zákazník povinen jej přistavit nejbližší opravně .V případě , že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200,-Kč musí mít k opravě souhlas půjčovny, v případě porušení této podmínky je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi .

15. Případné odcizení přívěsu musí být hlášeno Policii ČR. Případná havárie musí být hlášena polici v souladu s platnými právními předpisy. Přívěsy jsou havarijně pojištěny, veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události. Přívěsy mají sjednané povinné ručení.

16. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu.

17. Zákazník je povinen přívěs vrátit v dohodnutém termínu /tj.den a hodinu/. Pokud tak neučiní, do 2 hod maximálně se toleruje původní sazba, 5 hod maximálně účtuje se poloviční sazba a nad 5 hod účtuje půjčovna za každých započatých 24 hod plnou paušální sazbu. Pokud přívěs nebude vrácen do 24 hodin, bude Policii ČR hlášen jako odcizený.

18. Za přistavení přívěsu je účtována částka12,-Kč/km.

19. Při převzetí vozidla od 22.00 do 6.00 platí zákazník jednorázový příplatek 300,-Kč.

20. Výše uvedená pravidla pronájmu jsou smluvní (je možné je po vzájemné dohodě individuálně upravit). Případná změna podmínek však musí být do smlouvy poznamenána.

 

Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení přívěsů a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy.